۱۳۹۲ تیر ۱۹, چهارشنبه

4مین اطلاعیه تدارک دهندگان افشای نقض حقوق بشر

اطلاعيه چهارم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر
درج. ا. در روند 24مین اجلاس شورای حقوق بشر UN
هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)  بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد که ازجمله گزارشگرهایی که موضوعات دادخواهی وانتخابات آزاد و منصفانه را بررسی می کنند، گزارش خود را به شورا ارائه خواهند داد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی درشورای حقوق بشر وتجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 همچنین یک یا دوکارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های موجود دراین فاصله زمانی برگزار می شود.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کار زار درنظر گرفته شده است.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۴ ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۳تیرماه ۱۳۹۲) درساعت۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه– ايران با نام  HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 927242013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
  10 ژوئیه ۲۰۱۳ (19 تیر ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر