۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

7مین اطلاعيه کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 24مین اجلاس شورای حقوق بشر UN

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)  بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد که ازجمله گزارشگرهایی که موضوعات دادخواهی وانتخابات آزاد و منصفانه را بررسی می کنند، گزارش خود را به شورا ارائه خواهند داد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی درشورای حقوق بشر وتجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم. >
 با توجه به دستور اجلاس ۲۴ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با بیست و پنجمین سالگرد کشتار جمعی زندانیان سياسی در زندانهای ايران، کوشش خواهیم نمود که دراجلاس های موازی (جانبی) ازجمله موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
 دادخواهی درارتباط جنایات گسترده و سازمان یافته سیاسی صورت گرفته از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران
تاثير اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی بر بازماندگان، به ويژه فرزندان اعدام شدگان
حق برخورداری از محیط زيست سالم، به شمول آب و سرويس های بهداشتی سالم، دفع پسماندهای صنعتی
حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه
نقض حقوق پناهندگان و مهاجران ایرانی
نقض حقوق زنان و افراد متعلق به گروه های ال. جی. بی. تی در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير دردسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه کار این اجلاس به زبانهای انگلیسی وفرانسوی دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کار زار درنظر گرفته شده است. 
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه اول آوگوست ۲۰۱۳ (10مردادماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش خاورميانه– ايران با نام  HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 927242013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳ (۹ مرداد ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر