۱۳۹۲ شهریور ۲۷, چهارشنبه

مصاحبه ی "ترکمنصحرا گلوبال" با یوسف کـُر ازمدافعان حقوق بشر درترکمنصحرا

این بار بیشتر به کشتارها و اعدام های خودسرانه، توطئه گرانه، سازمانیافته و فرا قانونی، بعلاوه تبعیض ها و اجحافها درمواردی چون تقسیمات کشوری ومیزان شرکت دادن ترکمنها دراداره امورات دواستان گلستان وخراسان شمالی، و عدم وجود استانی بتام ترکمنها درایران و زندانیان سیاسی بی گناه ترکمن پرداختم.
سوال 1:  آقای یوسف کـُر، اخیرا 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو آغاز گردیده وشما برای سخنرانی به آنجا رفتید. لطفا برای خوانندگان نشریه " ترکمنصحرا گلوبال " درباره نحوه ی برگزاری اجلاس و چگونگی شرکت خودتان بگوئید
 جواب س.1 : گروهی ازایرانیهای مدافع حقوق بشر در"سازمان غیردولتی واتریشی سودویند" اطلاعیه های خودرا با امضای " تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران در روند اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل" درسایت خود www.iranhrc.net انتشار می دادند. من با مشاهده ی این جمله: ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.  تصمیم گرفتم توجه آشنایان را به بهره گیری از کمک گروه مذکور وهمکاری با آنها جلب کنم.
 گروه مذکور برای آمادگی به برگزاری اجلاس جانبی در روند 24مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، ازتاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹خرداد ماه ۱۳۹۲) تا برگزاری یازده بار اطلاعیه دادد. همه ی اطلاعیه ها چنین شروع می شد:
 از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)  بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.
 بدین ترتیب خود را با این گروه ایرانی هماهنگ نموده تلاش میکنم در رابطه با افشای نقض حقوق بشر در رابطه با ترکمن و ترکمنصحرا سخنرانی نمایم. وازطرف دیگر مکتوب شده ی متن سخنرانی را بهمراه مدارک وفاکتهایی که تهیه میکنم به دست مسئولین بخش ایران درشورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برسانم.
از آغاز این فعالیت بهمراه افراد متعلق به گروه های اتنیک تحت ستم ومحروم درایران همچون بلوچ، عرب، کـُرد و آذربایجانی درگروهی بنام "گروه اتنیک " جمع شده در راه هماهنگی وهمکاری بین خود ودیگران می کوشیم. بدین ترتیب من بعنوان فردی از ترکمنهای ایران بسهم خود در راه افشای تبعیض ها، اجحافها و دیگر موارد پایمال شدن حقوق بشر برترکمن وترکمنصحرا  تلاش می کنم. تا نهادهای مدافع حقوق بشر و وجدان جامعه مدنی جهانی با مسأله های ترکمنهای ایران آشنا شوند.   
سوال2: شما درچند اجلاس قبلی هم شرکت داشتید. ازنظرشما 24مین اجلاس چه تفاوتهائی با اجلاس های قبلی دارد؟ چه کسانی درآنجا شرکت دارند؟
جواب س.2: برای اینکه تفاوت 24 مین اجلاس با نشستهای قبلی شورای حقوق بشر سازمان ملل روشن شود، توجه شما وخوانندگان را به بعضی ازموارد مشخص شده وقابل توجه از نظر افراد " گروه اتنیک" که دراطلاعیه های " تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق" مثلا اطلاعیه 9م که در روز ۲۰ آگوست ۲۰۱۳ (۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۲) انتشاریافت جلب می نمایم :
 "همزمان با تداوم تلاش برای برگزاری جلسات جانبی (موازی) بیشتر، درچهار اجلاس جانبی (موازی) که عجالتا برای روزهای 9، 10، 13 و 24 سپتامبر درنظر گرفته شده است، با توجه به دستور اجلاس 24 شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
 دادخواهی درارتباط جنایات گسترده وسازمان یافته سیاسی صورت گرفته از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران
تاثير اعدام های خودسرانه، شتابزده وفراقانونی بر بازماندگان، به ويژه فرزندان اعدام شدگان
 حق برخورداری ازمحیط زيست سالم و نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی درايران
 وغیره ، که ازمیان موارد مطرح شده مواردی عمومی وچند مورد بیشتر شامل حال گروه اتنیک ایران می شد.
سوال3: این بار به چه موارد وموضوعاتی پرداخت شد؟ ازموارد که مورد توجه عمده تری ازنظر شمابود کدام ها هستند.
 جواب س.3: آخرین اطلاعیه یعنی اطلاعیه یازدهم گروه "تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر ..." بتاریخ 27م آوگوست انتشار یافت. درآن تغییرات نهایی صورت گرفته درموارد مطروحه را می توان مشاهده نمود. این بخش از اطلاعیه 11م  را دراینجا میگذارم:
درچهار اجلاس جانبی (موازی) در روزهای ۹، ۱۰، ۱۳ و ۲۴ سپتامبر موارد زير مورد توجه قرارخواهند گرفت:
 حق برخورداری ازمحیط زيست سالم ونقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران
دادخواهی درارتباط با کشتار جمعی زندانیان سیاسی درتابستان سال ۱۳۶۷ 
تاثير اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی بر بازماندگان، به ويژه فرزندان اعدام شدگان
 نقض حقوق زنان و افراد متعلق به گروه های ال. جی. بی. تی درایران
 نقض حقوق پناهندگان ومهاجران ایرانی
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی درايران .  
 بدین ترتیب قابل مشاهده است که همه موضوعات وموارد مطرح شده می تواند مورد توجه افراد "گروه اتنیک " قرار بگیرد. ولی این بار بیشتر به کشتارها واعدام های خودسرانه، توطئه گرانه، سازمانیافته وفرا قانونی، بعلاوه تبعیض ها واجحافها درمواردی چون تقسیمات کشوری ومیزان شرکت دادن ترکمنها دراداره امورات دواستان گلستان وخراسان شمالی، وعدم وجود استانی بتام ترکمنها درایران و زندانیان سیاسی بی گناه ترکمن پرداختم. 
سوال4: تاثیر تلاشهای مدافعان حقوق بشر دررابطه با اینگونه اجلاسها برمردم ایران را چگونه می بینید ؟ وچه انتظاری ازفعالین ترکمن مقیم خارج درارتباط با اینگونه اجلاس دارید؟
 جواب س.4:  درمورد تاثیر تلاشهای حقوق بشری بشکل مراجعه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ودیگر نهادهای جهانی بایستی درنظر گرفته شود که دراین نوع تلاشها جنبه افشای نقض حقوق بشر ازجانب ارگانهای دستگاه حاکمه برجستگی خاصی دارد. این نوع تلاش درواقع نوعی مراجعه به وجدان عمومی جامعه مدنی جهانی است. واز آنجائی که منشور جهانی حقوق بشر بعلاوه  دومیثاق آن با عنوانهای "حقوق سیاسی ومدنی" و "حقوق اجتماعی واقتصادی" را جمهوری اسلامی ایران هم پذیرفته وامضا نموده، حاکمیت موظف به پاسخگوئی دراجلاس شورای حقوق بشر میباشد.
همانطور که آگاهید حقوق بشر امریست جهان شمول ورعایت آن جزو مطالبات اصلی عصر گلوبال کنونی که مدنیت و دموکراسی ازعناصر اصلی آن است می باشد. بدین خاطر افشای نقض حقوق بشر وتلاش در راه محکوم شدن مسبب های آن دراجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل شدیدا موجب برانگیختن حساسیت سیستم های حکومتی دیکتاتوری، مستبدها وطرفداران شان میگردد.  وادار کردن ناقضان حقوق بشر به عقب نشینی و رعایت آن، بطور نسبی هم شده به نفع رعایت پرنسیپ های دموکراسی وآزادیهای پذیرفته شده  ازجانب جهانیان است. بنابراین مردم ایران هم همانند مردم سایر محدوده های جغرافیایی روی کـُره ی زمین به میزان رعایت حقوق بشری شان از نعمت آزادی و دموکراسی برخوردار شده ودرپراکتیک زندگی متوجه آن خواهند گردید.
بطور خلاصه حقوق بشر درپیوند تنگاتنگ و ناگسستنی با آزادی ودموکراسی می باشد. آنها لازم و ملزوم همدیگرند و رعایت یکی بدون دیگری امکان ناپذیر است. 
وامما در رابطه با انتظار ، انتظار اصلی حمایت وهمیاری از جنبه های مختلف، بویژه جمع آوری و رساندن خبر و فاکت مواردی است که جنبه ی نقض حقوق بشری دارد. انتظار براین است که اینکار را خدمت به رهائی جامعه شان ودیگر جوامع بشری از ظلم وستم، وبرخوداری از نعمات آزادیهای دموکراتیک بدانند و درحد امکانات خود کوتاهی ننمایند. من بسهم خود حاضر بهمکاری با هر علاقمند جدی دراین عرصه می باشم.%  17/9/2013   
برگرفته از نشریه  ترکمنصحرا گلوبال به آدرس turkmensahraglobal.wordpress.com