۱۳۹۲ دی ۱۸, چهارشنبه

12مین اطلاعیه افشاگران نقض حقوق بشر

اطلاعيه دوازدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
 دراین اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، ارائه خواهد شد.
 از کليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 با توجه به دستور اجلاس ۲۵ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که در اجلاس های موازی، موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر درایران به شمول شکنجه و اعدام
نقض حقوق زنان در ایران
نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران
حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی درايران
نقض حقوق کودکان در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران
نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها درایران
  یکی از اجلاسهای موازی به معرفی ۶ برنده جایزه حقوق بشری سودویند (رها) اختصاص خواهد یافت. انتظار می رود که این اجلاس با حضور هیئت ژوری وبرندگان جایزه یا نمایندگان ایشان، بازتاب شایسته ای داشته باشد.
 دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز درپاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی ازاسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارشهای مجموعه سازمانهای غیردولتی خواهد بود. تهیه گزارشهای دقیق از موارد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمانهای غیردولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمانهای غیردولتی درتهیه این گزارشها تلاش خواهیم کرد.
  دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهربرای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظرگرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet  ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۹ ژانویه  ۲۰۱۴ (۱۹ دی ماه ۱۳۹۲)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وباکد ورودی 2503282014 برگزارخواهد شد، شرکت کنند. 
۸ ژانویه ۲۰۱۴ (۱۸ دی ماه ۱۳۹۲)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر