۱۳۹۲ دی ۲۵, چهارشنبه

13مین اطلاعیه افشاگران نقض حقوق بشر

اطلاعيه سیزدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
 هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
دراین اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، ارائه خواهد شد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر واحتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو درارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش میکنیم که همزمان با بیست وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 با توجه به دستور اجلاس ۲۵ شورای حقوق بشر، کوشش خواهیم نمود که دراجلاسهای موازی، موارد زير مورد توجه قرار گیرند.
 وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر درایران به شمول شکنجه و اعدام
نقض حقوق زنان در ایران
نقض حقوق مدافعان حقوق بشر درایران
حق برخورداری از محیط زیست سالم درایران
نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی درايران
نقض حقوق کودکان درایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران
نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها درایران
  یکی ازاجلاس های موازی به معرفی ۶ برنده جایزه حقوق بشری سودویند (رها) اختصاص خواهد یافت. انتظار می رود که این اجلاس با حضور هیئت ژوری وبرندگان جایزه یا نمایندگان ایشان، بازتاب شایسته ای داشته باشد.
 دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز درپاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارشهای مجموعه سازمانهای غیردولتی خواهد بود. تهیه گزارشهای دقیق از موارد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمانهای غیردولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمانهای غیردولتی درتهیه این گزارشها تلاش خواهیم کرد.
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر در آخر هفته های موجود در این فاصله زمانی برگزار می شود.
اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۲ ژانویه ۲۰۱۴ (۱۲ دی ماه ۱۳۹۲)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 2503282014 برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ (۲۵ دی ماه ۱۳۹۲)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 25مین اجلاس شورای حقوق بشر