۱۳۹۳ فروردین ۲۸, پنجشنبه

همگرایی درکشورهای حوزه ی نوروز وآینده و مشکلاتش

درسال 1388 مجمع عمومی سازمان ملل متحد جشن نوروز را ،  جشن جهانی شناخت. از آن ببعد "یونسکو" همه ساله با همکاری بعضی ازکشورهای عضو "سازمان همکاری وامنیت اروپا " ونیز کشورهای عضو اکو( سازمان همیاری اقتصادی) زیرعنوان "کشورهای حوزه نوروز"، جشنی با شرکت روسا وهیات های بلند پایه دریکی از کشورهای منطقه ی ما برگزار می کنند.
جشن جهانی نوروز امسال درسطح رؤسای جمهوری کشورهای منطقه درکابل پایتخت افغانستان برگزارشد. و روسای سه کشور فارس زبان بعلاوه رئیس دولت پاکستان، واز دیگران درسطح وزیر ومعاونین شرکت نمودند. جالب اینجاست که رؤسای جمهوری کشورهای فارس زبان نشست جداگانه ای هم بعنوان کشورهای فارس زبان داشتند. 
درشهر برلین پایتخت جمهوری فدرال آلمان  با حمایت وزارت امورخارجه همه ساله جشن نوروز مشترکی از جانب سفارتخانه های ده کشور عضو "اکو" درسالن موزه اتنیک شناسی برگزار می شود.
 حال با توجه به برنامه ترک افغانستان تا پایان امسال 2014 ازجانب واحدهای ارتش کشورهای عضو ناتو و همکاران. در برنامه همیاری کشورهای منطقه، نقش کشورهای منطقه دربرقراری امنیت درافغانستان  درچه حدی خواهد بود؟ سهم ایران، پاکستان، ترکیه وبقیه را چگونه باید دید؟ ، آیا بین آنها رقابت ویا حساسیتی بهمدیگر پیش خواهد آمد؟  پیامدهای این همکاری را چگونه باید دید؟ وازاین قبیل سوالهای مربوط با دموکراسی وحقوق بشر در "کشورهای حوزه نوروز" و آینده ی ملتها وملیتهای وغیره، قابل توجه است.
ضرورت دارد ترکمنها نیز در رابطه با سوالهای مذکور ودیگر سوالهایی که میتواند دراین رابطه مطرح باشد بطرق مختلف ازجمله پالتاک بطور جمعی درباره اش گفتگو شود تا سمت وسوی تحولات منطقه، ونیز ابعاد روندی که هرچند بطور ضعیف درجریان است بیشتر باز شود، وامروز و آینده بطور واقعی تر قابل مشاهده گردد.   
همگرایی درمیان کشورهای مناطق مختلف دنیا متفاوت است. دراروپای غربی همگرایی ابتدا از فرهنگی به حذف ویزا وسپس به همکاری درامنیت واقتصاد فرارویید وبالاخره به از میان رفتن گمرک و پول واحد فراروئید. 
ی. کـُر
17/04/2014