۱۳۹۳ مرداد ۲, پنجشنبه

اطلاعیه 4م افشاگران نقض حقوق بشر

اطلاعيه 4م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 27مین اجلاس شورای حقوق بشرUN 
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)  بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. این نشست آخرین نشست قبل از دور دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی دراکتوبر ونوامبر ۲۰۱۴ است که دور نخست آن درفوریه ۲۰۱۰ صورت گرفت.
درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)
گروه کار بازداشتهای خودسرانه
گروه کار ناپدید شدن های اجباری
کارشناس ويژه نظم عادلانه بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب و سرویس های بهداشتی
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی 
در طول اجلاس ازجمله پانل های زير در صحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه سالانه درمورد مردمان بومی
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) ودرآخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس می باشند
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۴ (۲ مرداد ماه ۱۳۹۲)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری دربخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 270826 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴ (اول مرداد ماه ۱۳۹۳)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر
ضمیمه: اطلاعيه 2م و 3م  افشاگران نقض حقوق بشر
دستور جلسه : 1- دستور همیشگی تدارکات اجلاس آتی، و 2- بررسی دو پیش نویس ارائه شده
اطلاعيه سوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری ا. در روند 27مین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)  بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. این نشست آخرین نشست قبل از دور دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در اکتبر و نوامبر ۲۰۱۴ است که دور نخست آن در فوریه ۲۰۱۰ صورت گرفت.  
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.  
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) و در آخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet  از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۶ تیر ماه ۱۳۹۲)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva  و با کد ورودی  270826 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۶ ژوئیه ۲۰۱۴ (۲۵ تیر ماه ۱۳۹۳)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر ------------------------  اطلاعيه 2م افشاگران نقض حقوق بشر  
اطلاعيه دوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند 27مین اجلاس شورای حقوق بشر
 هم میهنان عزيز، 
از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)  بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. این نشست آخرین نشست قبل از دور دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در اکتبر و نوامبر ۲۰۱۴ است که دور نخست آن در فوریه ۲۰۱۰ صورت گرفت.
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) و در آخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet ازبسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ (۱۹ تیر ماه ۱۳۹۲)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام  HRC IRAN  Geneva
 وبا کد ورودی 270826 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۹ ژوئیه ۲۰۱۴ (۱۸ تیر ماه ۱۳۹۳)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر