۱۳۹۳ شهریور ۵, چهارشنبه

اطلاعيه9م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درایران درروند 27مین اجلاس شورای حقوق بشرUN

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. این نشست آخرین نشست قبل از دور دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی دراکتبر ونوامبر ۲۰۱۴ است که دور نخست آن درفوریه ۲۰۱۰ صورت گرفت.
  درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسرعالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیرگزارش خودرا ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت وتضمین عدم تکرار (دادخواهی)
 گروه کار بازداشت های خودسرانه 
گروه کار ناپدیدشدن های اجباری 
کارشناس ويژه نظم عادلانه بین المللی  گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب وسرویسهای بهداشتی
 گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی > کارشناس ويژه حقوق افراد سالخورده
درطول اجلاس ازجمله پانلهای زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزارخواهد شد:
مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه سالانه در مورد مردمان بومی
مباحثه درمورد حفظ حقوق  بشری مردم محروم از آزادی
مباحثه درمورد حق داشتن حریم  خصوصی در دوران ديژیتال
مباحثه درمورد نقش پیشگیری در حفظ و ارتقاء حقوق بشر
مباحثه درمورد افزایش تلاش های جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه کودکان
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی درشورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک  ببینیم.
 در۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۳ سپتامبر با توجه به دستور اجلاس ۲۷ شورای حقوق بشر درنظرگرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت:
 سه شنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۴
نقض حقوق محیط زیستی درایران و نقض حقوق گروه های اتنیک درایران
 چهارشنبه  ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴ و جمعه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴ 
دادخواهی کشتارهای جمعی درزندانهای جمهوری اسلامی وبازداشتهای خودسرانه درایران
 دوشنبه  ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴
نقض حقوق زنان واقلیتهای مذهبی درایران
 سه شنبه  ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴
مدافعان حقوق بشر
  همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر ازآخرهفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) ودرآخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زيردردسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به دو زبان انگلیسی وفرانسوی دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
  دراین دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار در نظرگرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet  ازبسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه  مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۸ آگوست ۲۰۱۴ (۶ شهریور ماه ۱۳۹۳)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 270826 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۷ آگوست ۲۰۱۴ (۵ شهریور ماه ۱۳۹۳)
تدارک دهندگان کارزار برای  افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 27مین اجلاس شورای حقوق بشر