۱۳۹۳ مهر ۱۴, دوشنبه

بررسی ادواری جهانی ج. اسلامی درشورای حقوق بشر

دعوت بشرکت درروند دومین بررسی ادواری جهانی ج.اسلامی درشورای حقوق بشر 31 اکتوبر
اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند دومین بررسی ادواری جهانی ج. ا. 
هم میهنان عزيز،
در روز جمعه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ (۹ آبان ۱۳۹۳)  دومین دور بررسی ادواری جهانی ج. ا. انجام گرفته، نتیجه آن در روز سه شنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۴ (۱۳ آبان ۱۳۹۳)  اعلام خواهد شد.
از کليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که ضمن مشارکت در روند بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی به اشکال ممکن و درمحدوده امکاناتشان، کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما تلاش می کنیم که با برگزاری اجلاس [های] موازی درشورای حقوق بشر و تجمع [هایی] دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو، همزمان با دومین بررسی ادواری جهانی ج. ا.، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که درروز پنج شنبه ۲ اکتبر ۲۰۱۴ (۱۰ مهر ماه ۱۳۹۳)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 3104 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
اول اکتبر ۲۰۱۴ (۹ مهر ماه ۱۳۹۳)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند دومین بررسی ادواری جهانی ج. ا.