۱۳۹۳ مهر ۱۷, پنجشنبه

اطلاعيه دوم تدارک دهندگان افشاگری نقض حقوق بشر درایران

دومین بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی ایران از31 اکتوبر شروع میشود
گروه تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران: ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که ضمن مشارکت در روند بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی به اشکال ممکن ودرمحدوده امکاناتشان، کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.

اطلاعيه 2م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی
 در روند دومین بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی ایران
هم میهنان عزيز،
در روز جمعه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ (۹ آبان ۱۳۹۳)  دومین دور بررسی ادواری جهانی ج. ا. انجام گرفته،  نتیجه آن در روز سه شنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۴ (۱۳ آبان ۱۳۹۳)  اعلام خواهد شد.
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که ضمن مشارکت در روند بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی به اشکال ممکن ودرمحدوده امکاناتشان، کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما تلاش می کنیم که با برگزاری اجلاس [های] موازی در شورای حقوق بشر و تجمع [هایی] در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، همزمان با دومین بررسی ادواری جهانی ج. اسلامی، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۹ اکتوبر ۲۰۱۴ (۷۱مهر ماه ۱۳۹۳)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 3104 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
٨ اکتبر ۲۰۱۴ (۱۶ مهر ماه ۱۳۹۳)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی در روند دومین بررسی ادواری جهانی ج.اسلامی ایران