۱۳۹۳ دی ۱۱, پنجشنبه

اطلاعيه 6م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. اسلامی در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳) بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز میشود وتا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهديافت.
 دراین اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد وهمچون روال سال های گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد واحمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس پیش نویس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:  گزارشگر ويژه شکنجه >  گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر
 گزارشگر ويژه آزادی ادیان وعقاید > کارشناس بین المللی محیط زیست > گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی
گزارشگر ويژه خشونت علیه کودکان  > گزارشگر ويژه اقلیت ها
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه درمورد حقوق کودکان > مباحثه سالانه درمورد افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)
مباحثه درمورد مجازات مرگ > مباحثه درمورد حقوق بشر وتغییرات آب و هوا
ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردرايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشرو تجمع یا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با 28مین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات  محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهربرای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط  هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزاردعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روزپنجشنبه اول ژانويه ۲۰۱۵ (۱۱ دی ماه ۱۳۹۳) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی 280227 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰ دی ماه ۱۳۹۳) 
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر