۱۳۹۳ اسفند ۱۷, یکشنبه

گرامی باد 8م مارس روز جهانی زن

گرامی باد 8م مارس روز جهانی زن
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا ازجایگاه یک گروه مدافع حقوق بشر ترکمنهای ایران، 8م مارس روزجهانی زن را به زنان دنیا وایران بویژه زنان ملیتها وقومیتهای تحت ستم ایران تبریک می گوید.
گروه مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا معتقد است که بدون تأمینِ آزادی و برابریِ زن با مرد آزادی وبرابری فرهنگها و زبانها، آزادی وبرابری ادیان واعتقادات سیاسی وجدائی کامل نهاد دین از نهاد دولت وحکومت، برقراری شرایط دموکراتیک راستین را امکان ناپذیر میداند. چون "زن" بعنوانِ "مادر"، پایه واساس هوویتِ زبان مادری وفرهنگ عموم بشری است، لذا مبارزه برای آزادی زنان، جدائی نا پذیراست با، مبارزه برای آزادی زبان، وآزادی وبرابری "زن" همچنین آغازِ پایانِ ظلم وستم برکودکان خواهد بود.
پیروزباد مبارزه زنان در راه پایان دادن به ستم، تبعیض ونابرابریها
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا
8م.مارس 2015- 17م.اسفند 1393