۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

پی آمدهای طرحهای گستاخانه رژیم در جهت خشکاندن تورکمنصحرا

سدسازیهای بیرویه برروی روخانه اترک
توضیح خوجه نفس نیوز: در پی سیاستگذاریهایی که رژیم در جهت کوچاندن اهالی ترکمن نشین شمال خراسان و تورکمنصحرا، به مورد اجرا درآورده است، سدسازیهای بی رویه ای است که در گلوگاه رودخانه اترک بطرف کشتزارهای تورکمنصحرا سرازیر میشد ساخته شده و تحت کنترول رژیم در آمده است. در همین حال رژیم آبهای ذخیره در سد را در اختیار اهالی غیر ترکمن کوچانده شده از استانها و شهرهای سایر نقاط ایران همچون زابلستان، خراسان و قوچان و بجنورد، … قرار می دهد و در پی آن که مناطق ترکمن نشین و تورکمنصحرا با قحطی آب روبرو شده است و بنا به روایت خبرگزاریها، اهالی تورکمن گروه – گروه روستاهای خود را ترک و به حاشیه نشینهای بی بضاعت شهرهای غیر ترکمن همچون بجنورد و قوچان تبدیل می شوند. این امر طبق طرحهای از قبل چیده شده و درازمدت رو به اجرا در آمدن است که پی آمد اخیر آن خشکاندن کشتزارهای پرحاصل ترکمن و دریاچه های مرزی آلاگل – آلما گل -آجی گل و مهمتر از آن باعث عقب نشینی آبهای ساحلی دریای خزر گردیده است. همچنین لازم به یادآوری است که رژیم در حال حاضر 5 سد بر روی رودخانه اترک راه اندازی کرده و در طرحهای بعدی بیش از 9 پروژه سدسازی بر روی رودخانه های اترک و گرگان را در دست اجرا دارد!! …
  • در این رابطه نظرتان را به مقاله ای که در بانگ اطلاعات مطبوعات کشور «ماج ایران» درج شده است جلب می نمائیم:
طرح ساخت ۵ سد جديد روي اترك –  با ساخت سدهاي جديد توان تنظيم آب هاي سطحي اين استان
در حوضه آبريز اترك به بيش از ۲۵۰ ميليون متر مكعب در سال افزايش مي يابد. [در این رابطه ویدئو:]  با ساخت سدهاي جديد مربوط به حوضه آبريز اترك در خراسان شمالي مجموع توان تنظيم آب هاي سطحي اين استان در حوضه آبريز اترك به بيش از ۲۵۰ ميليون متر مكعب در سال افزايش مي يابد.
مناظر دریاچه
مناظر دریاچه آلاگل
*******
ماهیگیری در دریاچه
ماهیگیری در دریاچهماهیگیری در اطراف دریاچه آلاگل
زباله های اطراف در یاچه آلاگل
زباله های اطراف دریاچه
طول شاخه اصلي رود اترك در استان خراسان شمالي، (به جز سرشاخه هاي آن) حدود ۲۳۰ كيلومتر است كه تنها ۱۲ كيلومتر آن مطالعه شده و ۸۰ كيلومتر نيز براي تعيين حريم و بستر در دست مطالعه است. براي ساماندهي اين رودخانه در مرحله نخست بايد محدوده هاي حريم و بستر آن شناسايي و مطالعه شود.
هم اكنون ۵ سد ساخته شده در خراسان شمالي توان تنظيم سالانه ۱۶۳ ميليون متر مكعب آب را دارند كه مجموع توان تنظيم ۴ مورد از اين سدها كه در سرشاخه هاي رود اترك ساخته شده اند، حدود ۱۲۴ ميليون متر مكعب آب است. اين رقم با درنظرگرفتن حجم آب تنظيمي از سوي سد تبارك آباد بر روي يكي از سرشاخه هاي اترك در شهرستان قوچان از توابع استان خراسان رضوي به ۱۵۲ ميليون مترمكعب در سال مي رسد. طبق مطالعات انجام شده، مقدار خروجي آب رود اترك در خراسان شمالي سالانه بيش از ۲۸۵ ميليون متر مكعب است. بر اساس برنامه هاي اعلام شده در زمينه مديريت منابع آب خراسان شمالي، براي كنترل آب هاي سطحي اين استان، ساخت يك سد جديد، رديف اعتباري اجرايي گرفته است و مطالعه ۹ سد جديد نيز در دست انجام است كه ۵ مورد از اين سدها براي بسته شدن بر روي سرشاخه هاي رود اترك در حال مطالعه است.
* ساماندهي اترك
تغيير كاربري و شيار زمين هاي شيبدار در جهت شيب زمين در حوضه هاي آبريز، تجاوز به حريم و بستر رودخانه ها و مسيل ها در سال هاي گذشته موجب تغيير شرايط و خيزش سيلاب هاي مهيب در خراسان شمالي در سال هاي اخير شده است. ساخت شهرك هاي مسكوني و صنعتي در سيلاب دشت رودخانه ها از ديگر موارد تجاوز به حريم رودخانه ها است.
مديرعامل شركت سهامي آب منطقه اي خراسان شمالي، با تأكيد بر تنظيم آب هاي سطحي حوضه آبريز اترك، ساماندهي اين رودخانه را ضرورتي حياتي براي منابع آب هاي سطحي استان مي داند. مهندس محمد علايي، مي گويد: حفظ سلامت و پايداري كيفي و كمي رودخانه اترك، از راهبردي ترين مأموريت هاي شركت آب منطقه اي خراسان شمالي است و مديريت جامع، به هم پيوسته و پايدار منابع آب در حوضه آبريز اترك به عنوان يك واحد آبي، تنها گزينه تحقق اهداف اين مأموريت به شمار مي رود.
به اعتقاد او در اين نگرش، آب هاي سطحي و زيرزميني و كميت و كيفيت آن در كل حوضه آبريز رودخانه اترك بر يكديگر تأثيرگذار و مدنظر قرار مي گيرد. او مي گويد: به همين دليل تأمين نيازهاي آبي استان و كنترل و مهار آب هاي سطحي و حفر و بهره برداري از چاه هاي آبرفتي و آهكي در حد ظرفيت آب تجديدپذير در سطح حوضه آبريز رودخانه اترك با حفظ محيط زيست و سلامت و پايداري رودخانه مورد قبول و پذيرش است.
وي با اشاره به لزوم تعيين حريم سرشاخه هاي رود اترك و مسيل هاي خطرخيز اين رود، خواستار جلوگيري دستگاه هاي مسئول از ساخت و ساز در حريم مناطق سيل خيز است و تأكيد مي كند كه بايد از تخريب مراتع، نابودي جنگل ها و تغيير بدون برنامه كاربري زمين ها و مراتع بشدت پرهيز شود. مديرعامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي، مديريت منابع آب استان با نگرش مديريت جامع عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوضه هاي آبريز با لحاظ كردن ارزش اقتصادي آب، براي دستيابي به هدف هاي تعيين شده را مهم ترين مأموريت و وظيفه اين شركت مي داند.
رود اترك از ديرزمان جاذبه اي بسيار مهم براي بنانهادن زيستگاه هاي انساني بوده است و به گواه كارشناسان باستاني، آثار تاريخي به دست آمده از زيستگاه هاي حاشيه اين رود در خراسان شمالي به هزاره هاي قبل از ميلاد مي رسد. در شرايط كنوني حجم سالانه منابع تجديدپذير آب هاي سطحي در خراسان شمالي به عنوان شرقي ترين استان شمال كشور، يك ميليارد و ۶۳۰ ميليون متر مكعب است كه حدود ۹۰۰ ميليون متر مكعب از اين آب به منابع سطحي حوضه آبريز اترك در اين استان مربوط مي شود.
براساس داده هاي دفتر مطالعات پايه منابع آب شركت آب منطقه اي خراسان شمالي، مقدار مصرف آب در محدوده هاي مطالعاتي حوضه تلفيق رود اترك شامل آب هاي سطحي و زيرزميني اين حوضه، حدود يك ميليارد و يكصد ميليون متر مكعب در سال است كه بيش از ۷۳ درصد آن از منابع سطحي و بقيه از منابع زيرزميني برداشت مي شود.
برهمين اساس، از نهرهاي سنتي منشعب از رود اترك و سرشاخه هاي اين رود در خراسان شمالي، سالانه بيش از ۵۴۵ ميليون مترمكعب آب به صورت جاري انحرافي و حدود ۶۷ ميليون متر مكعب نيز به وسيله موتور پمپ ها برداشت مي شود و به صورت سنتي به مصرف كشاورزي مي رسد. مقدار آب دهي چشمه هاي حوضه آبريز اترك در خراسان شمالي سالانه بيش از ۲۸۳ ميليون مترمكعب اعلام شده است.
حوضه آبريز اترك در سه استان خراسان رضوي، خراسان شمالي و گلستان در شمال شرق ايران و بخشي از آن نيز در كشور تركمنستان واقع است. بخش مياني و عمده حوضه آبريز اين رودخانه در استان خراسان شمالي قرار دارد. سراب اين حوضه در خراسان رضوي و بخش پاياب آن نيز در استان گلستان و در محل اتصال با درياي خزر واقع است.
براساس آمارهاي رسمي، كل مساحت حوضه آبريز اترك ۳۳ هزار و ۸۱۲ كيلومتر مربع است كه بيش از ۲۶ هزار كيلومتر مربع آن معادل ۷۹ درصد كل اين حوضه آبريز در كشور ايران و حدود ۲۱ درصد آن نيز در كشور تركمنستان قرار دارد.
وسعت حوضه آبريز اترك در استان خراسان شمالي بيش از ۱۶ هزار كيلومتر مربع است كه ۶۱ درصد مساحت حوضه آبريز اين رودخانه در ايران را شامل مي شود. استان گلستان حدود ۳۲ درصد و استان خراسان رضوي نيز كمتر از ۷درصد حوضه آبريز اترك را دربرگرفته است.

 روزنامه ايران، شماره 3745 به تاريخ 2/7/86، صفحه 20 (ايران زمين)