۱۳۹۵ آذر ۱۹, جمعه

دهم10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد !

دهم10دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد ! 
İnsan Haklary Güni Gutly Bolsyn
دنیایی بدون جنگ، زندگی مسالمت امیز، هیچ قدرتمندی ضعیفی را تحت فشار نگذارد، نداشتن برتری هیچ نژادی بر دیگری،نسل کشی ها، شکنجه ها، دنیایی بدون ظلم، پایه مال نشدن حقوق انسانی و زندگی آزاد برای هر انسان را آرزومندیم.
احترام به حقوق پایه و آزادی هر شخص، قبول شده به عنوان قانون برتر، نبود نقض حقوق انسانی، درحسرت سرزمینی هستیم بدور از تبعیض و با ادعای ازادی اش.
درمیان این احساس مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا، دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر را برتمام انسان های جهان وملتمان گرامی میدارد.
10December of each year as Human Rights Day! 
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا
 10.12.2016-  20.09.1395