۱۳۹۲ خرداد ۳۰, پنجشنبه

اطلاعيه یکم تدارک دهندگان کارزار افشای نقض حقوق بشر

اطلاعيه نخست کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند 24مین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)  بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت.
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی درشورای حقوق بشر و تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 همچنین یک یا دو کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های موجود دراین فاصله زمانی برگزار می شود.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۳ (۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۲)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری دربخش خاورميانه – ايران با نام  HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 927242013  برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹خرداد ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 24مین اجلاس شورای حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر