۱۳۹۲ تیر ۲۶, چهارشنبه

5مین اطلاعیه تدارک دهندگان افشای نقض حقوق بشر

اطلاعيه پنجـم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر
درج. ا. در روند 24مین اجلاس شورای حقوق بشر UN
هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)  بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد که ازجمله گزارشگرهایی که موضوعات دادخواهی وانتخابات آزاد و منصفانه، مسائل مرتبط با محیط زیست و شرایط کودکان در جنگ را بررسی می کنند، گزارش خود را به شورا ارائه خواهند داد.
  ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
  ما با برگزاری اجلاسهای جانبی درشورای حقوق بشر وتجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 همچنین یک یا دوکارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های موجود دراین فاصله زمانی برگزار می شود.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه 18 ژوئیه ۲۰۱۳ (27 تیر ماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه– ايران با نام  HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 927242013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۳ (۲۶ تیر ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر