۱۳۹۲ آبان ۲۲, چهارشنبه

اطلاعيه 4م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
 در این اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، ارائه خواهد شد.
 از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز در پاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارش های مجموعه سازمان های غیر دولتی خواهد بود. تهیه گزارش های دقیق از موارد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمانهای غیر دولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمانهای غیردولتی در تهیه این گزارش ها تلاش خواهیم کرد.  
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظرگرفته شده است. شرکت هواپیمایی easyjet از بسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما درزمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنجشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۳ آبان ماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 2503282013 برگزارخواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ (۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر