۱۳۹۲ آبان ۲۴, جمعه

دعوتنامه ی بنیاد عبدالرحمن برومند درحمایت ازامید کوکبی فیزیکدان دربند ترکمن ایران

ازطرفداران حقوق بشر و دمکراسی درایران دعوت می شود درگردهمایی «ایران: سرکوب دانشمندان وتخریب علم» که روز شنبه ۱۶ نوامبر، ساعت ۳ بعدازظهر در دانشگاه جورج تاون برگزار خواهد شد، شرکت کنید.
 این گردهمایی درحمایت از آزادیهای آکادمیک درایران ودردفاع از امید کوکبی دانشمند جوان ایرانی محبوس در زندان اوین برگزار خواهد شد. این ویژه برنامه ازسوی عفو بین الملل وبا حمایت
بنیاد عبدالرحمن برومند وانجمن فیزیک آمریکا ونهادهای دیگر علمی وحقوق بشری برگزار می شود.
بنیاد برومند امیدواراست که هموطنان عزیز، فعالین سیاسی، مدافعان حقوق بشر، ودانشگاهیان محترم  دراعتراض به حذف آزادیهای آکادمیک وادامۀ سرکوب وحبس دانشجویان ودانشگاهیان ایران، دراین برنامه حضور بهم رسانند.
 شنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۳ 
 ساعت: ۳ تا ۵ بعدازظهر
واشنگتن، دانشگاه جورج تاون
 Saturday November 16, 2013 
 
3:00 to 5:00 pm
Georgetown University, ICC Auditorium
 37th and O Street NW, Washington, DC 20007
بنیاد عبدالرحمن برومند نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است  (501(c)3)  که در فروردین ۱۳٨۰ تاسیس شده ومتعهد به پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی در ایران است. بنیاد سازمانی مستقل و بدون وابستگی سیاسی است که پایبند به پیشبرد آگاهی نسبت به حقوق بشر از راه آموزش وانتشار اطلاعات به مثابه پیش شرط ضروری برای ایجاد یک دمکراسی پایدار درایران است. کمک های مالی به بنیاد برومند در ایالات متحده آمریکا از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. ازصحفۀ فیسبوک بنیاد بازدید کنید.%