۱۳۹۳ مهر ۳۰, چهارشنبه

اطلاعيه چهارم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.ا. درروند دومین بررسی ادواری جهانی ج.اسلامی

هم میهنان عزيز،
در روز جمعه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ (۹ آبان ۱۳۹۳) دومین دور بررسی ادواری جهانی ج. ا. انجام گرفته، نتیجه آن در روز سه شنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۴ (۱۳ آبان ۱۳۹۳) اعلام خواهد شد.
ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که ضمن مشارکت در روند بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی به اشکال ممکن ودرمحدوده امکاناتشان، کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری يک اجلاس موازی در روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۴ (۸ آبان ۱۳۹۳) در شورای حقوق بشر و احیانا تجمعی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، همزمان با دومین بررسی ادواری جهانی ج. ا.، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک می بینیم. 
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ ( ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۳) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 3104 برگزار خواهد شد، شرکت کنند. 
۱۵ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۳ مهر ماه ۱۳۹۳)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند دومین بررسی ادواری جهانی ج. اسلامی