۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه

اطلاعيه 6م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 24مین اجلاس شورای حقوق بشر UN

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۹۲)  بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳ (۵ مهر ۱۳۹۲) ادامه خواهد يافت. دستور شورا در هفته نخست به بررسی گزارش گزارشگرهای ويژه موضوعی اختصاص دارد که ازجمله گزارشگرهایی که موضوعات دادخواهی وانتخابات آزاد و منصفانه را بررسی می کنند، گزارش خود را به شورا ارائه خواهند داد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های موجود دراین فاصله زمانی برگزار می شود.
اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشرخواهد شد.
 برنامه این اجلاس دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کار زار درنظر گرفته شده است.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۴ ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۳تیرماه ۱۳۹۲) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش خاورميانه– ايران با نام  HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 927242013 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
  10 ژوئیه ۲۰۱۳ (19 تیر ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر