۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

9مین اطلاعیه افشاگران نقض حقوق بشر درایران

اطلاعيه نهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
 هم میهنان عزيز،
 از روزدوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنوآغازمی شود وتا ۲۸مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
 دراین اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی میشود وسپس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را درمتن خود دارد، ارائه خواهد شد.  
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 یکی ازاجلاسهای موازی به تقدیم جایزه به ۶ برنده جایزه حقوق بشری سودویند (رها) اختصاص خواهد یافت. انتظار می رود که این اجلاس با حضور هیئت ژوری وبرندگان جایزه یا نمایندگان ایشان، بازتاب شایسته ای داشته باشد.
  دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز درپاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارشهای مجموعه سازمانهای غیردولتی خواهد بود. تهیه گزارشهای دقیق از موارد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمانهای غیردولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمانهای غیر دولتی درتهیه این گزارشها تلاش خواهیم کرد.  
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظرگرفته شده است. شرکت هواپیمایی easyjet ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه میکند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۸ آذر ماه ۱۳۹۲)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 2503282014 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.  
۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۷ آذر ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشر