۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

17مین اطلاعیه افشاگران نقض حقوق بشر

اطلاعيه هفدهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۹۲)  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۸ مارس ۲۰۱۴ (۸ فروردین ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.
 دراین اجلاس گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و  سپس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خود دارد، ارائه خواهد شد.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران،عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر واحتمالا  تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو درارتباط با گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
  همزمان با تداوم تلاش برای برگزاری جلسات جانبی (موازی) بیشتر، در سه اجلاس جانبی (موازی) که عجالتا برای روزهای ۶، ۱۸ و ۲۱ مارس در نظر گرفته شده است، با توجه به دستور اجلاس ۲۵ شورای حقوق بشر ، کوشش خواهیم نمود که موارد زير مورد توجه قرار گیرند: 
نقض حقوق زنان و اقلیت های جنسی(LGBT)  درایران
معرفی ۶ برنده جایزه حقوق بشری سودویند (رها) با حضور تعدادی از اعضای هیئت ژوری وبرندگان جایزه یا نمایندگان ایشان
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر درایران به شمول شکنجه واعدام
نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران
حق برخورداری از محیط زیست سالم در ایران
نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی درايران
نقض حقوق کودکان درایران
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک درايران
نقض حقوق افراد با ناتوانایی ها درایران
 دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی نیز درپاییز سال ۱۳۹۳ صورت خواهد گرفت. یکی از اسنادی که به اجلاس بررسی ادواری جهانی ارائه خواهد شد، حاصل گزارشهای مجموعه سازمانهای غیردولتی خواهد بود. تهیه گزارشهای دقیق از موارد نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران، به غنای گزارش مجموعه سازمانهای غیردولتی کمک شایانی خواهد کرد. ما به سهم خود با همآهنگی با سازمانهای غیردولتی درتهیه این گزارشها تلاش خواهیم کرد.
دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی Easyjet از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمتهای مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخرهفته های موجود دراین فاصله زمانی برگزار میشود.
اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس می باشند
اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه کار این اجلاس به زبانهای انگلیسی وفرانسوی دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنجشنبه ۱۳ فوریه  ۲۰۱۴ (۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۲)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در بخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وباکد ورودی 2503282014 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۲ فوریه ۲۰۱۴ (۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران درروند 25مین اجلاس شورای حقوق بشر