۱۳۹۳ بهمن ۱, چهارشنبه

اطلاعيه نهم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشرUN

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳) بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهديافت.
  دراین اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزارخواهد شد وهمچون روال سالهای گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد واحمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود وسپس پیش نویس قطعنامه ای درمورد نقض حقوق بشردرجمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد: 
 گزارشگر ويژه شکنجه  >  گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر  >  گزارشگر ويژه آزادی ادیان وعقاید
گزارشگر ويژه افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)   >    کارشناس بین المللی محیط زیست
گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی  >  گزارشگر ويژه خشونت علیه کودکان  >  گزارشگر ويژه اقلیت ها
 درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه درمورد حقوق کودکان > مباحثه سالانه در مورد افراد با ناتوانائی ها (توانخواهان)
مباحثه درمورد مجازات مرگ  >   مباحثه در مورد حقوق بشر وتغییرات آب وهوا
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردرايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خودرا برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاسهای جانبی (موازی) در شورای حقوق بشرو تجمع یا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو درارتباط با نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی وگزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست وهشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است. یکی از این کارگاه ها که درآخر هفته چهاردهم وپانزدهم مارس با همکاری سازمان غیردولتی کمیسیون بین المللی حقوق بشری همجنسگرایان برگزار خواهد شد، به تلاشها برای رفع تبعیض ازاقلیتهای جنسی اختصاص خواهد یافت.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمانهای غیردولتی به تدریج درصفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی دراین پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهربرای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما درزمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزاردعوت میشود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنجشنبه ۲۲ ژانويه ۲۰۱۵ (۲ بهمن ماه ۱۳۹۳) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva و با کد ورودی 280227 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۲۱ ژانویه ۲۰۱۵ (اول بهمن ماه ۱۳۹۳)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی در روند 28مین اجلاس شورای حقوق بشرUN