۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

قطعنامه تظاهرات آزربایجانیها درژنو مقابل سازمان ملل متحد

ترجمه قطعنامه تظاهرات آزربایجانیها درمقابل سازمان ملل متحد ـ ژنو(دوشنبه 27 ژوئن 2016)
ما آذربایجانی ها امروزدرمقابل سازمان ملل متحد تجمع کرده ایم تا بگویم که علیرغم چند ملیتی وچند فرهنگی بودن کشور ایران تبعیض نژادی وراسیسم درایران علیه آذربایحانیها اعمال می گردد وجمهوری اسلامی ایران با سیاستهای تبعیض آمیز خود زبان و فرهنگ ملل عیر فارس را نابود می کند.
ترک های آذربایجان که پیشگام دموکراسی ومدرنیته درایران بودند اکنون به شهروندان درجه دوم تبدیل شده اند وازحقوق اساسی خودازجمله تحصیل بزبان مادری محروم هستند.
اصول ۱۵ ،۱۹ ، ۲۲ و ۲۳ قانون اساسی که در باره برابری همگان برای آموزش به زبان مادری، برابری های فرهنگی و اجتماعی بدون درنظرگرفتن موقعیت و وابستگی اتنیک افراد می باشند، اجرا نمی شوند.
آقای گزارشگرویژه،
 حق تجمع صلح آمیزحتی برای دفاع ازمحیط زیست هم با بازداشتهای گسترده مواجه می شود. مردم برای دفاع از دریاچه ارومیه دستگیر می شوند و اکنون چندین نفر که خواهان جلوگیری ازخشک شدن دریاچه ارومیه شده بودند، درزندان بسر می برند.
تحقیرآذربابجانی هابا پخش شعارهای نژاد پرستانه علیه ترک های آذربایجانی درمیدان های ورزشی ادامه دارد و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی آذربایجان کسانی هستند که درتشویق تیم محبوب خودشان علیه تژاد پرستان شعارهای ملی سرداده اند.
تبعیض واقدامات راسیستی علیه آذربایجانیها وسایر اقلیتهای ملی ومذهبی ازطرق مختلف وسیعا اعمال می شود، تحفیرترک های آذربایجانی درمطبوعات رسمی در پرده سینماها، درسریال های تلویزیون دولتی و هنگام پخش مسابقات ورزشی و… صورت می گیرد وجمهوری اسلامی هرگونه اعتراض به این نوع تحقیرها را با زندان وشکنجه جواب میدهد .
در۲۶ ماه مه ۲۰۱۶ درمعدن طلای آغ دره درشهر تکاب آذربایجان غربی ۱۷ کارگر بخاطر تجمع آرام برای خواستن حقوق های پرداخت نشده واعتراض به اخراج ۳۵۰ کارگردستگیر شده،هریک به صد ضربه شلاق و جمعا به ۳۷ ماه زندان محکوم شدند وحکم بلافاصله درمحل اجراشد.
 در آذربایجان سازمان های غیر دولتی وحتی تشکل های دانشجوئی حق فعالیت ندارند.
ما تاکید می کنیم که کلیه زندانیان سیاسی بدون استثناء متهم به اقدام علیه امنیت ملی و تهدید ثبات جمهوری اسلامی می باشند.
۲۱ فوریه امسال روربین المللی زبان مادری دهها فعال فرهنگی آذربایجانی درشهرهای تبریز، اهر، اردبیل، قوشاچای ( میاندوآب) و سایر شهرها بخاطر بزرگداشت روز زبان مادری دستگیر شدند. آنها تنها میخواستند حق آموزش بزبان مادری را یاد آوری بکنند.
این فشارها وتبعیضات علیه آذربایجانی ها ادامه می یابد و حساسیت ها را هر روز زیادتر ازگذشته علیه سیاستهای جمهوری اسلامی و فرهنگ فارسی برمی انگیزد.
درمورد برنامه های اقتصادی
 اقتصاد تبعیض آمیز بودجه عمومی ونبود برنامه اقتصادی برای آذربایجان طوری است که آذربایجان روز به روز فقیرتر می شود.
کارخانجات موجود بسته می شوند و کارگران دسته دسته بیکار می گردند که در میان آنها زن ها در صف اول اخراج هستند حتی اگر تنها نان آور خانواده باشند. زنان آذربایجانی از یک طرف مجبورند قوانین قرون وسطائی جمهوری اسلامی را تحمل بکنند و از طرف دیگر حق ندارند فرزندان خودرا به زبان مادری خودشان بزرگ بکنند زیرا تنها زبان آموزشی رسمی درایران زبان فارسی است .
زنان آذربایجانی محروم از تشکل قانونی برای دفاع از حقوق خودشان می باشند. یاد آوری می کنیم که زنان آذربایجانی مجبورند همزمان در دو جبهه مبارزه بکنند، از یک طرف با مناسبات جامعه پدرسالارضد زن درگیرند که جمهوری اسلامی آن را تقویت می کند  و از طرف دیگر باید از حقوق ملی خود در مقابل جمهوری اسلامی دفاع بکنند.
ما تجمع کنندگان در مقابل سازمان ملل خواهانیم که :
ـ  جمهوری اسلامی ایران وادار شود تا کنوانسیون های بین المللی را در باره فرهنگ و آموزش به زبان مادری رعایت کند.
ـ به تمام تبعاضات نژادی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی علیه آذربایجانی ها پایان دهد.
ـ کلیه زندانیان سیاسی، فعالین فرهنگی و طرفداران محیط زیست آزاد شوند.
ـ به تبلیغات نژاد پرستانه درسیستم آموزشی و رسانه های جمعی پایان دهد.
ـ تخریب محیط زیست در آذربایجان از جمله خشکاندن دریاچه ارومیه را متوقف کند.
ـ به تبعیض در پذیرش دانشجویان در دانشگاهها و استخدام جوانان به خاطر تعلق ملی و دینی پایان دهد.
ـ ازتعقیب دانشجویان پیشرو و دستگیری دانشجویان عضو تشکل های دانشجوئی دست بردارد.
ـ خواستهای حقوقی و صنفی زحمتکشان را محترم بشمارد و تشکلهای غیر دولتی را به رسمیت بشناسد.
ما می خواهیم که سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را وادار نماید تا حقوق ملی، زبانی و سیاسی ـ اقتصادی  آذربایجانی ها را به رسمیت بشناسد.
برگرفته از سایت انجمن حقوق بشر آذربایجان-ارک  > arcdh.org/fa/ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر