۱۳۹۷ خرداد ۹, چهارشنبه

قطعنامه کنگره ملیت های ایران فدرال درباره نفی مجازات اعدام


قطعنامه کنگره ملیت های ایران فدرال
درباره نفی مجازات اعدام
کنگره ملیت های ایران فدرال با تاکید بر ارزش نفس حیات انسان وبا دقت نظر به ارزش‌های شناخته شدهٔ انسانی بشدت با مجازات مرگ درقوانین کشور مخالف است و مجازات اعدام را در هر کجای جهان که باشد محکوم می‌کند.
با دقت نظر به باور فوق ما صدور مجازات اعدام برای یکی از فعالین سیاسی کرد، رامین حسین پناهی، را بشدت محکوم می کنیم وتمامی ارگان‌ها و تشکل‌های بشردوست را برای جلوگیری از اجرای این حکم غیرانسانی به چالش فرا میخوانیم.
کنگره ملیت های ایران فدرال
برگرفته از لینک زیر
بیانیه پایانی ونیز دوقطعنامه مجمع عمومی کنگره ملیتهای ایران فدرال درماه مه۲۰۱۸