۱۳۹۷ مرداد ۱۹, جمعه

طلاعيه5م افشاگران نقض حقوق بشر درایران. در روند 39همین اجلاس شورای حقوق بشر


هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ شهریور ۱۳۹۷)سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می‌شود و تا روز جمعه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ (۶ مهر ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
 از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد درشهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی اين کارزار دعوت می‌شود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنجشنبه ۹ آگوست ۲۰۱۸ (۱۸مرداد۱۳۹۷) درساعت۲۱بوقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نامHRC IRAN  Geneva و با کد ورودی391028 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۸ آگوست ۲۰۱۸ (۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۷)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، درایران»

۱۳۹۷ مرداد ۱۱, پنجشنبه

اطلاعيه4م افشاگران نقض حقوق بشر درایران در روند 39همین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز، 
از روز دوشنبه10 سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ شهریور ۱۳۹۷) سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می‌شود وتا روز جمعه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ (۶ مهر ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
 از کليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا میشود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی و فرانسه در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 در این دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می‌شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲ آگوست ۲۰۱۸ (۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 391028 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
اول آگوست ۲۰۱۸ (۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۷)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»  

۱۳۹۷ مرداد ۳, چهارشنبه

اطلاعيه3م برای افشای نقض حقوق بشر درایران در روند39مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ شهریور ۱۳۹۷) سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می‌شود و تا روز جمعه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ (۶ مهر ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
    دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می‌شود که در اجلاس پالتاکی که در روزپنج شنبه۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸ (۴ مرداد ماه۱۳۹۷)  درساعت۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 391028 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸ (۳ مرداد ماه ۱۳۹۷)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»   

۱۳۹۷ تیر ۲۷, چهارشنبه

اطلاعيه2م برای افشای نقض حقوق بشر درایران در روند39مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۹ شهریور ۱۳۹۷) سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می‌شود و تا روز جمعه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ (۶ مهر ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
    دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می‌شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۸ تیر ماه ۱۳۹۷)  درساعت۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 391028 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۸ ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷)   
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»