۱۳۹۶ مرداد ۴, چهارشنبه

اطلاعيه3م افشاگران نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران

اطلاعيه3م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند36مین اجلاس شورای حقوق بشر
هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۰ شهریور ۱۳۹۶)  سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می شود وتا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ (۷ مهر ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت.
 درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گروه کار بازداشت های خودسرانه
گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
گزارشگر ويژه توسعه
کارشناس ويژه ارتقاء دموکراتیک و عادلانه نظام بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب و پساب ( سرویس های بهداشتی)
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی
کارشناس ويژه حقوق سالخوردگان
گزارشگر ويژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها)
گروه کار استفاده از مزدوران به عنوان نقض حقوق بشر
درطول اجلاس از جمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
مباحثه سالانه همپیوندی ازمنظر جنسیتی
مباحثه درارتباط با تبعیض چندگانه ومیانبرشی درچهارچوب راسیسم، تبعیض نژادی و بیگانه هراسی
  ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
  دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۷ (۵ امرداد ماه ۱۳۹۶)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 361129 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۲۶ ژوئیه ۲۰۱۷ (۴ امرداد ماه ۱۳۹۶)
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۱۳۹۶ تیر ۲۸, چهارشنبه

اطلاعيه2م افشاگران نقض حقوق بشر در روند36مین اجلاس ش.ح.بشر س.ملل

هم میهنان عزيز،
 از روز دوشنبه ۱۱سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۰ شهریور۱۳۹۶)  سی و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز میشود و تا ۲۹سپتامبر ۲۰۱۷ (۷ مهر ۱۳۹۶)  ادامه خواهد يافت.
      درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسرعالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گروه کار بازداشت های خودسرانه
گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
گزارشگر ويژه توسعه
کارشناس ويژه ارتقاء دموکراتیک وعادلانه نظام بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب و پساب ( سرویسهای بهداشتی)
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی
کارشناس ويژه حقوق سالخوردگان
گزارشگر ويژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها)
گروه کار استفاده از مزدوران به عنوان نقض حقوق بشر
درطول اجلاس ازجمله پانلهای زيردرصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزارخواهد شد: مباحثه سالانه همپیوندی ازمنظر جنسیتی، مباحثه درارتباط با تبعیض چندگانه ومیانبرشی درچهارچوب راسیسم، تبعیض نژادی وبیگانه هراسی
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش میکنیم که همزمان با سی وپنجمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ وارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.
   دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعداد محدودی ازشرکت کنندگان دراین کارزار درنظرگرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون ازبسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که درروز پنج شنبه۲۰ ژوئیه ۲۰۱۷ (۲۹ تیرماه ۱۳۹۶) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 361129 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
 ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷ (۲۸ تیر ماه ۱۳۹۶)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. اسلامی ایران در روند سی و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، درایران»